Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 27297
หัวข้อ :  แจ้งย้ายกลุ่มงานใน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 : กลุ่มงานส่งเสริม ฯ , กลุ่มงานการเงินและตรวจสอบบัญชี ชั้น 5 : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล , กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป , กลุ่มงานกฎหมาย ฯ
รายละเอียด : หากต้องการส่งหนังสือ ขอให้ส่งที่ ชั้น 5 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารประกอบ :
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 25 ก.ย. 2555