ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญติดตามรับชม “ถ่ายทอดสด ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
การร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585” โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 มาตรา 24

https://fb.watch/kRni1Zgxg8/

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช, นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์, นายชัชวาลย์ ปัญญา และ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องประชุม Convention โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ทเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม Forum "การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่" เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ต่อยอดฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อต่อยอดให้เกิดการผลิต การบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมี ศ.เกีรยติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการประชุม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการแจกจ่ายนมโรงเรียน ที่ โรงเรียนวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการบริหารจัดการนมโรงเรียน ภายหลังในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเปิดเทอมสัปดาห์แรก พบว่าบางโรงเรียนประสบปัญหาไม่มีนมโรงเรียนแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อนุมัติมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนล่าช้า
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับกระทรวง พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทำไมต้อง MOI CAST (Ministry of Interior for Change Agent for Strategic Transformation)" ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พวกเรามีความหวังที่จะเห็นคนมหาดไทยมีแนวความคิดในการปลุก "จิตวิญญาณมหาดไทย" ที่ปรารถนาจะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จด้วยการจับมือร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย คือ ข้าราชการทุกกระทรวง ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และพี่น้องประชาชน เพื่อขยายผลทำให้อุดมการณ์ (Passion) ที่มีในตนเองได้เสริมสร้างกับทีมงาน ดังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า ชีวิตเราเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนทั้ง 8 ทิศ ที่ต้องเป็นทีมงาน โดยมี "ผู้นำ" ซึ่งมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการช่วยเหลือสังคม ครอบครัว ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ทำให้เขาดึงความรู้ความสามารถตนเอง และทีม ลุกขึ้นมาช่วยกันผลักดันขับเคลื่อน
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ