ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันประมวล รวบรวมความต้องการ ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ที่เป็นประเด็นสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมกับรางวัลเชิดชูเกียรติชมรม อสม. จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน และเพื่อประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานเด่น และได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาคเหนือ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ และ อสม.ที่ดำรงตนเป็นต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และสามารถเป็นแกนนำสร้างสุขภาพในพื้นที่ โดยมี นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกแห่ง เข้าร่วมพิธีฯ
วันที่ 27 มีนาคม 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดประทานสิ่งของประทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 ถุง โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เชิญสิ่งของประทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนสุขภาพบ้านเด่น ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยังความปลื้มปิติและสร้างขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น โดยในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีผู้ประสบภัย 8 ตำบล 16 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 548 คน 1,737 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม ในเบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ได้ร่วมให้การช่วยเหลือ แจกจ่ายกระเบื้องหลังคา และเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนการดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้นให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า ภายใต้โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 เพื่อสร้างเยาวชนผู้นำของจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถสนับสนุนช่วยเหลือการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน โดยมี นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเยาวชนเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 80 คน
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ