Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

หน้าที่รับผิดชอบ

การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ในกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พุทธศักราช 2545 เป็นการย้ำถึงเจตนารมย์ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ดังภาระกิจต่อไปนี้

"การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนาให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารการจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณแก่ประชาชน"