ขอถวายอภิสัมมานสักการะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ด้วยเศียรเกล้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่