Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ออกพ่นหมอกควันให้แก่ประชาชนตำบลแม่งอนประจำปีงบฯ58  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 22 พ.ค. 2558

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน จัดทำโครงการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ภายในตำบลแม่งอน โดยทางเจ้าหน้าที่ อบต.แม่งอนได้ออกให้บริการพ่นหมอก...| อ่านต่อ |
การรับมอบโล่ห์รางวัล ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 58... [22 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการแม่บ้านอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพกายและใจ... [21 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... [21 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ปอเทืองบานแล้วสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่... [21 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการศูน์สร้างสุขผู้สูงอายุุเทศบาลตำบลหนองหอย 2558... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหอย 2558... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรี 2558... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายกสุเทพให้สัมภาษณ์คอลัมน์ "ขึ้นล่องท่องไทย" ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองควายมอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม... [19 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2558... [19 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 8 พค.58... [19 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

สำนักงานประมงอำเภอจอมทอง มอบพันธุ์ปลานิลแก่เกษตรกรตำบลดอยหล่อ... [19 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๓ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๒ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๑ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๐ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ตรวจสอบการสอบคัดเลือก,คัดเลือกสายงานบริหาร,ปฏิบัติ(พนักงานส่วนตำบล) 13 มิถุนายน 2558 [21 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |