Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมท้องถิ่นอำเภอเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 มี.ค. 2558

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมท้องถิ่นอำเภอเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 พร้อมมอบเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ...| อ่านต่อ |
นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ ลานหน้าส... [27 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่... [27 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลม่อนปิ่น... [27 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอนเปา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day... [27 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558... [27 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ... [27 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it cen... [26 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย (การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รุ่นที่ 1/2558)... [26 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ท่าตอนร่วมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน... [25 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก... [25 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

พิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตร รุ่นที่5 บัณฑิตน้อย ... [25 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน : จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗... [25 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ เทศบาลตำบลหนองควาย... [25 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ทต.สันทราย เคลื่อนที่ ณ อำเภอฝาง... [25 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ อบต. ตรวจสอบเอกสารการขอปรับปรุง แผนอัตรากำลัง 3 ปี หากมีข้อแก้ไขให้แก้ไขเล่มเอกสารจำนวน 5 เล่ม ส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558 [27 มี.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ให้ตรวจสอบการของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ข้าราชการตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [26 มี.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.1/12107 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ขอให้ อปท.ตรวจสอบข้อมูลการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม สำหรับข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารประกอบ(ไฟล์ชื่อCMH) และขอตรวจสอบดังนี้ 1. ให้ตรวจสอบการขอรับเงินสนับสนุน เฉพาะข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเท่านั้น 2. ให้ขอรับการสนับสนุนเฉพาะข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 กันยายน 2557 (เงินตกเบิก) ที่ยังไม่ได้รับการจากจังหวัด 3. หาก อปท. ใดยังไม่ได้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ปฏิบัติตามข้อที่ 1 และ 2 จากนั้นรายงานตามแบบขอจัดสรร ส่งถึงจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่า อปท.ที่ไม่ได้รายงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ครบถ้วนแล้ว หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 053-112602 คุณต๊อกงานบุคคล (หมายเลขโทรศัพ 053-112988 อยู่ระหว่างการปรับปรุง)


 เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น (ที่ ชม ๐๐๐๕/๑๕๐๘) [19 มี.ค. 2558]

[เอกสารประกอบ...] โทร 053-112594 โทรสาร 053112718 หรือ e-mail : chiangmai@m-society.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558


 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" (ที่ ชม ๐๘๐๑.๒/ว ๘๙) [19 มี.ค. 2558]


 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ "การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ" [18 มี.ค. 2558]

การจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย กิจกรรมที่จะดำเนินการ ต้องครบทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.ฝึกอบรม 2.ป้องกันและดับไฟ 3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำหรับจำนวนงบประมาณอาจเฉลี่ยตามความจำเป็น ภายในวงเงิน 5 หมื่นบาท ทั้งนี้ให้ส่งรูปภาพกิจกรรมดับไฟป่า และสำเนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ส่งให้จังหวัดด้วย


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |