Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมทั้งจัดโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2559  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 1 ก.ค. 2559

เทศบาลตำบลป่าป้องร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด  ได้จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  พร้อมทั้งจัดโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน  ประจำปี  2559  ในวันที่  8  มิถุนา...| อ่านต่อ |
ประเพณีเลี้ยงผีฝาย ... [1 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 ... [1 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์) ... [1 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

การบูรณางานชุมชนกับผู้สูงอายุ ... [1 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ่อหลวง ได้ดำเนินการรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม ... [1 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลบ่อหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรม เพิ่มความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ส... [1 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันและกฏหมายที่ประชาชนพึงรู้ จัดโดยศาลเยาวชนแล... [30 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

การนำเสนอผลงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเฝ้าระวังโรคระบาดจากสัต... [30 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดโครงการคืนความสะอาดให้ชุมชน... [30 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2559... [30 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการประเพณีปู่จาเตวดาฮักษาขุนน้ำ ตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2559... [30 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ... [30 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอนเปา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอแม่วาง และ ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ มทบ.33 ทำฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 9... [30 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมหารือการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรของอำเภอดอยหล่อและอำเภอจอมทอง... [30 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ อบต. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ แก้ไขเอกสารเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วจัดส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ [1 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ [1 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด [1 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [28 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 เชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ระบบการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัยตามระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง" [28 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |