Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 ส.ค. 2557

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2557... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน ประจำปี 2557... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยโลยีการเกษตร ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

สำนักงานเกษตรอำเภออันทราย จัดการอบรมทำกระท้อนลอยแก้ว มะม่วงแช่อิ่ม และมะม่วงกวน ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ยางเปียง จัดกิจกรรมฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี 2557... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้าง ประชุมสภาสมัญ สามัญ สมัยที่ 2 ... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมศีลธรรมประชาชนตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2557... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดอาคาร "ผาช่อสามัคคี-เกียรติไชยากร" ... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานเปิดป้ายโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานคืนความสุขสู่สังคมไทย ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอให้แจ้ง อบต. ตามบัญชีแนบท้าย มาประชุม การสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหาร [29 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) รายชื่อ อปท. ที่ไม่ได้ทำการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ประจำเดือน สิงหาคม (วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2557) ดังต่อไปนี้ [29 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

1.ทต.ทุ่งรวงทอง 2.อบต.โป่งทุ่ง 3. อบต.เทพเสด็จ 4.ทม.เมืองแกนฯ 5.ทต.แม่วาง 6.อบต.สันต้นหมื้อ 7.ทต.แสนไห 8.ทต.ทุ่งต้อม 9.อบต.แม่ก๊า 10.อบต.สบโขง 11.อบต.อมก๋อย 12.อบต.หางดง อ.ฮอด ขอให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังกล่าว เร่งดำเนินการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 053 - 112604 ต่อ 21 หรือ 081-1113612 (หน.เอ๋)


ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเลื่อนการสอบสายงานผู้บริหารในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 [28 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

เนื่องด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ทาง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการสอบสายงานผู้บริหารในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 หากมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


 ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ที่ ชม ๐๐๑๘.๑/ว ๒๗๗๓๐) [26 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |