Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 30 พ.ย. 2558

เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการสืบฮีต ต๋ามฮอย ประเพณีลอยกระทงยี่เป็งล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีการประกวดกระทงฝีมือ (ใบตอง-ดอกไม้สด) การ...| อ่านต่อ |
ยี่เป็งเมืองแม่เหียะ ประจำปี 2558... [30 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสืบสานการทำโคมแขวนล้านนา(โคมยี่เป็ง)... [30 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา สนับสนุน และติดตามผลแผนพัฒนาสามปีฯ... [1 ธ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุม อปพร. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [29 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมมัคคุเทศก์น้อย งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้้งที่ 6... [29 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมเตรียมงาน กาดหมั่วคัวแลง งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [29 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมขบวนพาเรท งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ... [29 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานประเพณียี่เป็งตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2558 ... [27 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อน เพื่อนช่วยเพื่อน... [27 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชาชนอำเภอดอยหล่อ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก บมก.ไทยเบฟเวอเรจ... [27 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.บงตันร่วมกับอปท.ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า อบจ.เชียงใหม่ และส่วนราชการใน อ.ดอยเต่า จัดงานสืบสานประเพณีย... [27 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ภาพบรรยากาศงานประเพณียี่เป็งตำบลดอยหล่อ ประจำปี 2558... [27 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่ส... [26 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘... [26 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด คู่มือการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [1 ธ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ให้ท้องถิ่นอำเภอทุกท่าน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/รักษาการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเอกสารประกอบ ให้ติดต่อขอรับคู่มือการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่


 เอกสารสรุปมติการประชุม ก.อบต.ชม. [1 ธ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ถึง ทม.เมืองแกนพัฒนา ทต.ทุ่งสะโตก ทต.แม่วาง อบต.แม่สูน อบต.สันทราย ทต.สะเมิงใต้ เรื่อง เร่งรัดจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [26 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.1/ว 45042 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดและยังไม่ได้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดทำสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นั้น ปรากฏว่ามี อปท.ที่จัดทำสรุปงบหน้าฯให้จังหวัด แต่ยังไม่ได้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติฯ ได้แก่ ทม.เมืองแกนพัฒนา ทต.ทุ่งสะโตก ทต.แม่วาง อบต.แม่สูน อบต.สันทราย ทต.สะเมิงใต้ จึงขอให้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติฯ ให้จังหวัดโดยด่วน ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.


ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด!!! ขอให้ อปท. แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ อปท. ได้พิจารณาว่าจ้างในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปแล้ว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [26 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

ด่วนที่สุด!!! ขอให้ อปท. แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ อปท. ได้พิจารณาว่าจ้างในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปแล้ว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 /// โดยให้ อปท. แจ้งทางเบอร์ 053-112-988 /อีเมล์ pongsan3565@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2558 นี้ ขอบคุณครับ


 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" [24 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |