Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

งานหัตถกรรมสินค้าชุมชน OTOP ตำบลหนองควาย  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 ม.ค. 2558

เทศบาลตำบลหนองควาย โดยการบิรหารงานของนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมคณะผู้บริหาร จัดงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน OTOP ตำบลหนองควาย ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2558 ณ ลานน้ำต้นหลวงบ้านเหมื...| อ่านต่อ |
โครงการเทศบาลพบประชาชน (กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน)... [27 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันกลาง ได้จัดเวทีประชาคม เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่... [27 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการต้านภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๘... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ให้การต้อนรับนายอำเภอดอยหล่อท่านใหม่... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ รับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ชาวสันทรายต้อนรับนายอำเภออดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทรายคนใหม่ ... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม ... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ท่านอยู่เราอุ่นใจ ท่านย้ายไปเราคิดถึง ชมรม อปท .สันทราย ... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ และเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาค... [23 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสงเคราะห์ผูประสบภัยหนาวตำบลสันนาเม็ง ... [22 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนตำบลท่าวังตาล... [21 ม.ค. 2558]


เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดงานวันเกษตรและส่งเสริมอาชีพตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2558... [21 ม.ค. 2558]


อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์... [20 ม.ค. 2558]


เทศบาลตำบลจอมทองจัดเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน... [20 ม.ค. 2558]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง ขอความสนับสนุนการจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "๒ ทศวรรษอบต. พลิกโฉมประเทศไทย" (ที่ สขท. ๒๐/๒๕๕๘) [28 ม.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ที่ ชม ๐๘๑๐.๔/ว ๑๖๒) [28 ม.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ (ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว ๒๓๑๒) [23 ม.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๙๓) [23 ม.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด รายชื่อ อปท.ที่ไม่ได้รายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 [23 ม.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ขอให้อำเภอรวบรวมการรายงานฯ แล้วส่งเมลล์มาที่ local.chuti@gmail.com


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |