Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าร่วมโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2558  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26 ก.พ. 2558

เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าศาลา มาออกร้านจำหน่ายสินค้าและเสื้อผ้าตัดเย็บของกลุ่มฯ 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภ...| อ่านต่อ |
ร่วมโครงการพัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลท่าวังตาล... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าวังตาล... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาฝึกอบรมการซ้อมแผนไฟไหม้และป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สถจ.เชียงใหม่ ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

สถจ.เชียงใหม่ จัดประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมเยือนพื้นที่... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.บ้านนา จ.พัทลุง... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เวทีประชาคมจัดทำแผน 3 ปี/ 2558... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการร้อยรักดวงใจห่วงใยคนพิการ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบรมพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลฯ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพนร่วมกับชมรม อสม. จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี 2558... [24 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558... [23 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [24 ก.พ. 2558]  ข้อมูลใหม่


 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [23 ก.พ. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณะของผู้บริหารและบุคลากรใน อปท." (ที่ ศธ ๐๕๓๒.๐๑/ว ๘๘๔) [20 ก.พ. 2558]


 จัดทำสื่อการเรียนรู้อาเซียนกูรู (Learning Package) (ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๘๔) [13 ก.พ. 2558]


ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/๘๒๐๙) [13 ก.พ. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |