Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 ส.ค. 2557

เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยโลยีการเกษตร ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

สำนักงานเกษตรอำเภออันทราย จัดการอบรมทำกระท้อนลอยแก้ว มะม่วงแช่อิ่ม และมะม่วงกวน ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ยางเปียง จัดกิจกรรมฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี 2557... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้าง ประชุมสภาสมัญ สามัญ สมัยที่ 2 ... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมศีลธรรมประชาชนตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2557... [26 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดอาคาร "ผาช่อสามัคคี-เกียรติไชยากร" ... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานเปิดป้ายโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานคืนความสุขสู่สังคมไทย ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานพิธี"มหามงคล บวชต้นศรีมหาโพธิ์ วัดช้างค้ำเวียงกุมกาม"... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557... [25 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ที่ ชม ๐๐๑๘.๑/ว ๒๗๗๓๐) [26 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งรายชื่ออบต.ที่สอบคัดเลือกสายงานบริหารฯ รอบเดือน มิถุนายน 2557 [26 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ ดำเนินการบันทึกข้อมูง ในระบบ e-Plan ให้แล้วเสร็จ ภายในวัที่ 29 สิหาคม 2557 [26 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม "รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พระธาตุเจ้า ๕๐ ปี มช.ขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้รดอย" (ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว ๒๗๐๖๖) [25 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |