Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 30 มิ.ย. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้จัดงานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากู่ จำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กบ้านนากู่ - ผายอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก...| อ่านต่อ |
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ประจำปี 2558 ... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 ประจำปี 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเลี้ยงดง ปู่แสะ-ย่าแสะ ประจำปี 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู จัดโครงการรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558... [29 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดโคนน้อย จากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร... [29 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลสันนาเม็ง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสารภี ออกซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่อง... [29 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนาย... [29 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมสถาบันพัฒนาวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย... [29 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนตำบลหนองหอย 2558... [29 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบหนองหอย จัดกิจกรรมโครงการอุ๊ยสอนหลาน... [29 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ้านแปะจัดโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่... [29 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558... [29 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเอกสารเพิ่มเติมกรณี จัดส่งทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [30 มิ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

อบต.แม่สูน อ.ฝาง -มารับแฟ้มทะเบียนประวัติไปแก้ไข (ให้เขียนเฉพาะเลขไทยเท่านั้น, เขียนเลขบัตรประชาชนใต้รูป) อบต.ยางเปียง อ.อมก๋อย (เขียนเลขบัตรประชาชนใต้รูป) อบต.บ่อสลี อ.ฮอด (เพิ่มเติมเอกสาร ทะเบียนประวัติจากหน่วยงานเดิม รายน.ส. จันทรา ธาราการะเกด, น.ส. ผกากาญจน์) อบต.โปงทุ่่ง อ.ดอยเต่า (ขอเพิ่มแฟ้มทะเบียนประวัติ 1 แฟ้ม ราย น.ส.มาลี ใหม่ใส)


 ขอเอกสารเพิ่มเติม กรณ๊ขอปรับขยายระดับ พนักงานส่วนตำบล (อบต.) [30 มิ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

ให้ อบต.ดังต่อไปนี้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม อบต.อมก๋อย อ.อมก๋อย - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ระดับ 5 เพิ่มเติมแบบประเมินสาย 3 อบต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง - ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 เพิ่มเติมแบบประเมินสาย 3 - ตำแหน่งนักวิชาการ 6 ว เพิ่มเติมแบบประเมินสาย 3 อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม - ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับ 6 เพิ่มเติมแบบประเมินสาย 3 - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 เพิ่มเติมแบบประเมินสาย 2 ให้จัดส่งเพิ่มเติม 5 ชุดภายในวัน พฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2558 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 053-112988 แต่ง


 การขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานส่วนตำบล(อบต.) [30 มิ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ให้ตรวจสอบการขอเพิ่ม, ปรับปรุง, ยุบ ตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี หากไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งภายในเวลา 12.00น.วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เท่านั้น ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 053-112988 ต๊อก


 ข้อมูลตำแหน่งสายบริหารของ อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ [26 มิ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] [เอกสารประกอบ2...] ขอความร่วมมือ อปท.ทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลสายบริหาร ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ (ไฟล์แยกเทศบาล อบต. แยกเป็นอำเภอ) เพื่อให้ได้ข้อมูลอัตรากำลังสายบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วน หากต้องแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อมูลต่างๆ ให้ส่งมาที่ e-mail : pongsan3565@hotmail.com


 รายชื่ออปท. ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานตัวชี้วัดที่ ๑.๔ "ร้อยละของอปท.ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" [23 มิ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |