Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลตำบลบ่อหลวง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 5 มี.ค. 2558

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ มีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีนายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม...| อ่านต่อ |
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระมหาอุปคุตเถระเจ้า... [5 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย... [5 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาประชาคมต้านภัยยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 16 "สารภีเกมส์" ประจำ... [3 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558... [3 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15... [3 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการสมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยแรก ประจำปี 2558... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกอบต.แม่สูน รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ที่สนับสนุนคนพิการดีเด่น... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ครั้งที่ 10 (สันผักหวานเกมส์)... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 16... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู จัดโครงการการมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อทบทวนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558... [27 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง... [27 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีไหว้สา ขุนหลวงวิลังคะ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ท... [27 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาร่วมร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการพื้นบ้านผู้สูงอายุระหว่างเครือข่ายของสาขาสมาคมผู้... [26 ก.พ. 2558]


เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าร่วมโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2558... [26 ก.พ. 2558]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ที่ มท ๐๘๐๑.๓/๒๑๕) [2 มี.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง กำหนดเวลาตารางสอบสัมภาษณ์ (การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร) [2 มี.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [24 ก.พ. 2558]


 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [23 ก.พ. 2558]


 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณะของผู้บริหารและบุคลากรใน อปท." (ที่ ศธ ๐๕๓๒.๐๑/ว ๘๘๔) [20 ก.พ. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |