Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการอบรม สร้างจิตสำนึก ชุมชนป่าติ้ว ลดไฟป่า  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 ก.พ. 2560

เทศบาลตำบลสันโป่ง ได้จัดโครงการ อบรม สร้างจิตสำนึก ชุมชนป่าติ้ว ลดไฟป่า เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนลดการเผาป่า ตอซัง ฟางข้าว กิ่งไม้ ใบไม้ โดยมีท่าน พันตำรวจตรี ศุภวัฒน์ สุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลส...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลไชยสถาน ร่วมเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในตำบลไชยสถาน... [23 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลไชยสถาน ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ... [23 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครลำปาง ชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง และศาสนสถาน จังห... [23 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560... [22 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ... [21 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี... [21 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า 60 วันงดเผาเราทำได้... [21 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการการจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ... [20 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมโรงเรียนสุขใจผู้สูงวัยดอยหล่อ... [20 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมโรงเรียนสุขใจผู้สูงวัยดอยหล่อ... [20 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ให้การต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี... [20 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs-ประชารัฐ... [20 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าสาลา จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560... [20 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560... [20 ก.พ. 2560]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" [23 ก.พ. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการสารคดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พีะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสกลนคร [23 ก.พ. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" [22 ก.พ. 2560]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LTAX) ในระบบ Info [16 ก.พ. 2560]

[เอกสารประกอบ...] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LTAX) ในระบบ Info เร่งดำเนินการบันทึก


 ขอให้ อปท.ตรวจสอบข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (มฝ.1) โดยเฉพาะข้อมูลปริมาณขยะ และข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ของ อปท. [15 ก.พ. 2560]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |