Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

Hacked By Romantic - Pakistan Zindabad - Muslim Cyber Army  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 28 ก.ค. 2557

Hacked By Romantic Pakistan Zindabad Muslim Cyber Army ...| อ่านต่อ |
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดโครงการยังสปิริต สืบสานวัฒนธรรม สืบสานอาหารพื้นเมือง... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สู่ชุมชนแห่งสันติสุข... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปีญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2557... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และส่งเสริมอาชีพกลุ่มน้ำยาล้างจาน และสบู่สมุนไพร ... [25 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลฯ ภายใต้โครงการสงเคราะห์ราษฏร์ในเขตเทศบาลฯ... [25 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมการจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดสดสี่แยกน้อย เทศบาลตำบลจอมทอง... [25 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557... [25 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2557... [25 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ อบต.แม่งอน และ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง... [24 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเปิดประปาหมู่บ้าน โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ... [24 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู ได้รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ... [24 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด อปท.ใด ที่ไม่ได้รายงาน ข้อมูลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๕/๒๔๗๗๑ ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๗ [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

ให้รายงานโดยด่วนอย่างช้า ภายในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๗ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๑๑๒๖๓๖ หรือ อีเมลล์ cmlocal11@gmail.com เพื่อ รายงาน กรมฯ ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๗ (รอบ ๒)


 ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" (ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๓) [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 การรับเอกสารบรรจุแต่งตั้ง สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีของ กสถ. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

ตามที่ได้มีการให้รายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่บรรจุแต่งตั้งเป้นข้าราชการ ณ ห้องประชุม 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ เมื่อจันทร์วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไปแล้วนั้น ให้ผู้สอบแข่งขันได้และจะทำการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มารับเอกสารรายงานตัวเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และนำเอกสารไปรายงานตัวต่อ นายอำเภอ(กรณีบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล) และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(กรณีบรรจุแต่งตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง) ที่งานมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท 053-112988


 ประชาสัมพันธ์ ให้เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2558" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" (ที่ GDRI 035/2557) [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |