Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ เทศบาลสัญจรพบปะประชาชนตำบลบ่อหลวง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26 พ.ค. 2559

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ เทศบาลสัญจรพบปะประชาชนตำบลบ่อหลวง โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอดเป็นประธานในพิธี วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ วัดบ้านขุน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และมีหน่ว...| อ่านต่อ |
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙... [26 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองควายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2559... [25 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงใหม่... [24 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ้านแปะ จัดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่... [24 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ้านแปะ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559... [24 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559... [23 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ ประจำปี 2559 ... [23 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อ ประจำวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2559... [23 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายกสุเทพ ร่วมสัมภาษณ์รายการ ลองstay ... [19 พ.ค. 2559]


ทต.สุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 45 ราย... [19 พ.ค. 2559]


ต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... [19 พ.ค. 2559]


เทศบาลตำบลหนองควายให้การช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย... [19 พ.ค. 2559]


นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดโครงการแม่สาร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก... [18 พ.ค. 2559]


อบรมทำเหรียญโปรยทาน... [18 พ.ค. 2559]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศคณะทำงานการรับลงทะเบียนผู้ค้าที่ประสงค์จะขายสินค้าบนลานประตูท่าแพ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ลงทะเบียนแสดงตน [27 พ.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อปท. [24 พ.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 การประกาศกำหนดสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด [24 พ.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำงวดเดือน ต.ค.๕๘ - เม.ย.๕๙ [24 พ.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ [16 พ.ค. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |