Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559

ด้วยผู้นำชุมชนตำบลแม่สา ร่วมกับชมรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไคร้ จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ณ องค์การบริ...| อ่านต่อ |
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณ๊สรงน้ำพระธาตุดอยหล่อ ... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำกลุ่มพลังมวลชนได้กล่าวคำปฎิฎาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันพระเนตร อ.สันทราย จัดกิจกรรมตามโครงการ"สันพระเนตรร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี อำเภอดอยสะเก็ด... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่แตง ประจำเดือนมิถุนายน 2559... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2559 ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอยหล่อ (เงินออมวันละ 1 บาท)... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ่อหลวง ประชุมโครงการรถรับ-ส่งนักเรียน(ช่วงฤดูฝน) ... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ่อหลวงร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ( Lanna International Mountain Bike 2016 ) วันที่่... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ่อหลวง ได้เข้าร่วมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด ... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนิถุนายน 2559... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [28 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 เชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ระบบการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัยตามระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง" [28 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 โครงการฝึกอบรมสารธารณสุขมูลฐานและนำเสนอผลงานโปสเตอร์และวาจา [22 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [20 มิ.ย. 2559]


 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาและทางออกกรณีได้รับการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ [20 มิ.ย. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |