Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

หน่วยเฉพาะกิจเมืองแกน  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

       เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการปล่อยขบวนหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามและ...| อ่านต่อ |
ร่างหลักสูตรโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ... [29 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ... [29 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.บงตันร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบงตันจัดโครงการสืบชะตาแม่น้ำลำห้วย... [29 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.บงตัน เริ่มดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน... [29 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบโยคะ โดยชมรมโยคะ ตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ... [29 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ฝึกซ้อมแผนทบทวนภายใน ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ... [29 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดประมวลภาพโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะที่ต้นทาง... [29 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย ร่วมงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณ๊สรงน้ำพระธาตุดอยหล่อ ... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำกลุ่มพลังมวลชนได้กล่าวคำปฎิฎาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันพระเนตร อ.สันทราย จัดกิจกรรมตามโครงการ"สันพระเนตรร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"... [28 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมงานประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี อำเภอดอยสะเก็ด... [27 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [28 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 เชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ระบบการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัยตามระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง" [28 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 โครงการฝึกอบรมสารธารณสุขมูลฐานและนำเสนอผลงานโปสเตอร์และวาจา [22 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [20 มิ.ย. 2559]


 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาและทางออกกรณีได้รับการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ [20 มิ.ย. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |