Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ อบต.แม่งอน และ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ค. 2557

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย มีท่านนายอำเภอ ท่า...| อ่านต่อ |
พิธีเปิดประปาหมู่บ้าน โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ... [24 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู ได้รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ... [24 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เชิญสัมผัส "ผาช่อ" แกรนด์แคนยอนเมืองไทย กำลังสวยในฤดูฝน... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืชเพื่อลดการเผาในชุมชน เทศบาลตำบลริมเหนือ... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ้านวังธารทอง ... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปิดพิธีการแข่งขันเมืองแกนฟุตซอลลีก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดเวทีประชาคมเสวนาสมานฉันท์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมกับ อสม.พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" (ที่ GDRI 121/2557) [24 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเสษ (ที่ มท ๑๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๔) [23 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ขอให้ อปท. กรอกข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี ๒๕๕๗ (ที่ ชม ๐๐๐๕/๔๙๐๖) [23 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ด่วนที่สุด เรื่อง จัดส่งบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็กภายในวันที่ 24 /7/2557 [22 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ตามหนังสื่อด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว21840 ลงวันที่ 25 มิ.ย 57 ให้ อปท.ที่มีรายชื่อจัดส่งเอกสารแยกเป็นรายบุคลให้ถึงจังหวัดภายในวันที่ 24/7/57 มิเช่นนั่้นจะถือว่า อปท.นั้นๆ ไม่ขอรับงบประมาณอุดหนุน


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |