Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายและรับฟังข้อ คิดเห็นจากข้าราชการในสังกัดสถจ.  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 8 ต.ค. 2558

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก) บรรยายพิเศษ หัวข้อ มิติใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฎิรูปประเทศ" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...| อ่านต่อ |
นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้ประชุมชี้แจงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษ... [6 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ... [6 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอยหล่อ ร่วมแข่งขันกีฬาดอยหล่อสัมพันธ์ ประจำปี 2558... [2 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

Big cleaning day ตำบลสันนาเม็ง กลุ่ม อสม.ตำบลสันนาเม็ง ได้รวมพลังในการเดินสำรวจคว่ำภาชนะและทำลายแหล่... [2 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรืิอพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ในวันที่ 30 ... [1 ต.ค. 2558]


นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเช... [1 ต.ค. 2558]


อบรมและศึกษาดูงานกรรมการเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าศาลา... [1 ต.ค. 2558]


ธรรมสัญจร อำเภอสันทราย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดเมืองเล็น... [1 ต.ค. 2558]


กรรมการและสมาชิกเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าศาลา ศึกษาดูงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ... [1 ต.ค. 2558]


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ... [1 ต.ค. 2558]


นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครง... [30 ก.ย. 2558]


โครงการปฎิบัติตนอยู่ในศีล สู่ปณิธานความดีปีมหามงคล ธรรมสัญจร จัดโดยชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ... [30 ก.ย. 2558]


เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับ บ้านสันทรายดอนจั่น จัดกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติชาดก... [30 ก.ย. 2558]


กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย... [30 ก.ย. 2558]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนมาก ให้เทศบาลตรวจสอบโครงการโบนัสของปี 2559 และเพิ่มเอกสารคำรับรองพร้อมแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม [7 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] [เอกสารประกอบ2...] ให้เทศบาลตรวจสอบรายชื่อโครงการ เพิ่อเสนอขอความเห็นชอบที่ประชุม ก.ท.จ..ในครั้งที่ 12/2558 *****โดยให้ส่งเอกสารคำรับรองฯ(ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้)...ด่วน พร้อมตรวจสอบข้อมูล และระบุข้อมุลยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องลงในโครงการแล้วสำเนาให้จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง******* หากข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการแก้ไข/ส่งส่งเพิ่มเติมได้ทาง fax หมายเลข 053-112988 ..ณัฐ.. หรือ E-mail : pheeradech.k@gmail.com ***หากเทศบาลไม่ประสงค์ที่จะรับการประเมิณ ให้ทำหนังสือแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย***


 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ศปท.สถ.) [6 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนมาก ให้ตรวจสอบโครงการโบนัสของ อบต. ปี 2559 และเพิ่มเอกสารคำรับรอง [6 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] [เอกสารประกอบ2...] ให้ อบต. ตรวจสอบรายชื่อโครงการเพื่อความถูกต้องครั้งสุดท้าย ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบที่ประชุม ก.อบต.ในครั้งที่ 10/2558 หากข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการแก้ไข/ส่งส่งเพิ่มเติม ******************** และให้ อบต.ทุกแห่งที่เสนอขอรับการประเมิน เพิ่มเติมแบบรับรองคุณสมบัติ และเงื่อนไขขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 (ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้) ********************************** หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อหมายเลข 053-112988 ต๊อก E-mail : pongsan3565@hotmail.com ****ข้อมุลณวันที่ 7/10/2558 **** กรณีที่มีการระบายสีฟ้า เขียนว่าระบุยุทธศาสตร์ ให้เพิ่มเติมข้อมุลยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องลงในโครงการแล้วสำเนาให้จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง


 มาตรการป้องกันการสมยอมราคาในการสอบราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ [5 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 โครงการฝึกอบรมสัมมนา "เกี่ยวกับการแก้ไขวงเงินจัดซื้อจัดจ้างใหม่ล่าสุดและการวิเคราะห์ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่จะนำมาใช้ในอนาคตและการบริหารสัญญา การเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการบริหารสัญญา (กรณีศึกษา)" [2 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |