Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน (การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ใส้เดือนดิน)  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 ก.ค. 2559

นายอุดม คำวัน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน (การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ใส้เดือนดิน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึก...| อ่านต่อ |
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559... [27 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสายใยรักในครอบครัว... [27 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ มอบรถจักรยานยนต์ให้แก่ สภ.ภูพิงค์ฯ เพื่อนำไปใช้ภารกิจในพื้นที่... [27 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันนาเม็งร่วมการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย... [26 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญากับการอนุรักษ์น้ำ ... [26 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙... [26 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

การดำเนินโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"... [26 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันนาเม็งร่วมการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 59 ... [25 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในฤดูกาลเข้าพรรษา ปีที่ ๒๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ... [25 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

มช. ร่วมกับ อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสุขภาพพึ่งตนเองด้วยวิถีธรรม ครั้งที่ 1... [25 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ... [25 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ จับมือคณะการสื่อสารมวลชน มช. โครงการอบรมผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว และบริก... [25 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ข่วงเปารับคณะดูานจาก ทต.ยุหว่า... [22 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ข่วงเปา จัดกิจกรรมคนข่วงเปาสวมหมวกนิรภัย 100%... [22 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 สั่งจองเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ [26 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อบต.ช่างเคิ่ง [26 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ [26 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 การตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด [26 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศัพยภาพบุคคลากร อปท.จ.ชม. ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร [21 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |