Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อปท. ที่มีผลการประเมินดีเด่น ประจำปี 2559  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29 ก.ย. 2559

29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปท.ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA) ปี 2559 ที่มีคะแนนสูงสุด 7 แห่ง ดังนี้ 1.เทศบาลตำบลส...| อ่านต่อ |
นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สูงวัย รุ่... [28 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559... [28 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย... [28 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต.สันผีเสื้อ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกัน... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2559 และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP เชื่อม... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 19.30 น.เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนั... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะสำหรับเยาวชน ตามโครงการตอบปัญหาธรรมะสำหรับเยาวชนตำบลสันผ... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย จัดงานประเพณีสลากภัต ประจำปี 2559 ณ วัดแสนทอง... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย เข้ารับรางวัลโตโยต้าลดโลกร้อนด้วยมือเรา... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์คนพิการ... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครดูแลคนพิการ... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลข่วง... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลหนองควาย... [26 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งจัดโครงการพลังประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙... [26 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ อบต. ที่ขอโบนัส ปี ๕๙ ที่มีงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ แจ้งความประสงค์ขอรับการพิจารณาโบนัส ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ [29 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต.ที่ขอรับการประเมินโบนัส ปี ๖๐ ส่งโ๕รงการ/กิจกรรมที่สอนคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และโครงการ/กิจกรรมดีเด่น พร้อมแนบแบบรับรองคุณสมบัติ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ [29 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan) [28 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งเวียนข้อมูลของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ [28 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 รายงานสถานะการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [27 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |