Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม วันโรคหลอดเลือดสมองและสันผีเสื้อร่วมใจต้านภัย NCDs  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 30 ต.ค. 2557

                เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ บ้านท่าหลุก และ อสม.ตำบลสันผีเสื้อ จัด...| อ่านต่อ |
ทำบุญทอดกฐินสามัคคีพี่น้องไทยใหญ่และชาวบ้านหลักชัย หมูที่ 9 ... [30 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุม อสม.ตำบลสันนาเม็ง ประจำเดือนตุลาคม ... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงาน Bike for Children 2014 ปั่นปันน้อง... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานสืบนทีธรรมมินิมาราธอนครั้งที่ 5... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณียี่เป็ง ๙ อปท... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai Health ... [28 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ... [27 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร... [27 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีปิดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 11 ทม.แม่เหียะ... [27 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗... [24 ต.ค. 2557]


เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเห... [24 ต.ค. 2557]


กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ ตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2557... [24 ต.ค. 2557]


เทศบาลตำบลอมก๋อยร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช... [24 ต.ค. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 อัตราเงินจัดสรรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๘ [30 ต.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

-ครูผู้ดูแลเด็ก อปท.แต่ละแห่ง อาจจะได้รับเงินไม่เท่ากัน -พนักงานจ้างตามภารกิจ 9,400 บาท -ค่าครองชีพ 1,500 บาท -เงินประกันสังคม 5% -พนักงานจ้างทั่วไป 9,000 บาท -ค่าครองชีพ 1,500 บาท -เงินประกันสังคม 5% เงินส่วนที่เกินหรือขาดจากอัตราดังกล่าวข้างต้น ให้รอหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไป


 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ที่ กก ๐๓๐๒/๒๘๐๔) [22 ต.ค. 2557]


 แบบรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) [21 ต.ค. 2557]

[เอกสารประกอบ...] ตามที่เทศบาลต่างๆได้จัดส่งแบบรายงานประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) มานั้น จังหวัดเชียงใหม่ขอปรับปรุงรูปแบบเอกสาร 3 ฉบับประกอบด้วย ใบสรุปปะหน้าบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน, เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4 ส่วนเอกสารประกอบอื่นให้เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0037.2/ ว 33040 ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 ทั้งนี้ให้รวมถึงเอกสารประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557 ของพนักงานครูเทศบาลด้วย


 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [20 ต.ค. 2557]


 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๕) [20 ต.ค. 2557]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |