Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการผลิตข้าวพันธุ์ดีโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3 ก.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการผลิตข้าวพันธุ์ดีโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใน...| อ่านต่อ |
อบต.บ้านทับ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558... [3 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี (ดนตรีพื้นเมือง) ประจำปี 2558... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วสะแวก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย... [2 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ... [1 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ประจำปี 2558 ... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 ประจำปี 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเลี้ยงดง ปู่แสะ-ย่าแสะ ประจำปี 2558... [30 มิ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ [3 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" [2 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมต้นแบบและนักส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น [2 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดจัดการประชุมเพื่อชี้แจงข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิขัยภาพใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเน้นเป้าหมายตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๒๗๔) [2 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต. ตามรายชื่อต่อไปนี้จัดส่งเอกสาร การขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [2 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |