Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา ธรรมสัญจร ของชมรม อปท.สันทราย ครั้งที่ 7 ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 ก.ย. 2557

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา ธรรมสัญจร ของชมรม อปท.สันทราย ครั้งที่ 7 ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยาภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล... [23 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน... [23 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมคณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... [23 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยเพื่อการส่งออก ประจำปี 2557... [22 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ... [22 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 จัดทำกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดโครงการส่งเสริมสุขภา... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ประจำปี 2557... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี (ธรรมะสัญจร)... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เช้าวันพฤหัสที่สดใส นำพยาบาลและ อสม. เยี่ยมบ้านหมู่ 9 บ้านหลักชัย มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แจ้งเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ก.ท.จ. ชม. ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 30 ก.ย. 57 เรื่อง การสอบสายงานผู้บริหารฯ (ตามเอกสารแนบท้ายนี้) [22 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] จัดส่งเอกสารที่ขาดให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ท.จ.ชม. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557 หากเลยระยะเวลาที่กำหนด จักนำเข้าที่ประชุม ก.ท.จ. ชม. ในเดือนถัดไป


 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" (ที่ ว. 4 /2557) [19 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต.ตรวจสอบ/แก้ไขเอกสารการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและให้ส่งให้จังหวัดตรวจสอบ ภายในวันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อนนำเข้าที่ประชุมต่อไป [19 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ให้ท้องถิ่นอำเภอ / อปท. มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 [17 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |