Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2557 กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 30 ก.ค. 2557

โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ถวายพ่อของแผ่นดิน  ประจำปี 2557 กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2557  ณ  บ้านงา...| อ่านต่อ |
โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน และของใช้ด้วยไฟเบอร์กลาส... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีข้าวลานนา... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาไปวัด... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จัดอบรมโครงการครอบครัวร่วมใจ แก้ไขปัญหาก... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ... [30 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน... [29 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ... [29 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดโครงการยังสปิริต สืบสานวัฒนธรรม สืบสานอาหารพื้นเมือง... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สู่ชุมชนแห่งสันติสุข... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปีญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2557... [28 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗ [30 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ อปท. ตามรายชื่อจัดส่งเอกสารบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก [29 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ให้ อทป. ตามรายชื่อจัดส่งเอกสารบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก หากประสงค์จะรับงบประมาณอุดหนุนครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้จัดส่งถึงจังหวัดโดยตรง(จัดส่งที่งานมาตรฐานบุคคลท้องถิ่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คุณต๊อก) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557


ด่วนที่สุด อปท.ใด ที่ไม่ได้รายงาน ข้อมูลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๕/๒๔๗๗๑ ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๗ [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

ให้รายงานโดยด่วนอย่างช้า ภายในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๗ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๑๑๒๖๓๖ หรือ อีเมลล์ cmlocal11@gmail.com เพื่อ รายงาน กรมฯ ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๗ (รอบ ๒)


 ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" (ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๓) [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |