Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

สายตรงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

คำถาม เรียนป.โทเพื่อปรับลดระยะเวลา

เมื่อ : 04/05/2555 13:50:14 โดย : ชั้นผู้น้อย e-mail : ideana_ina@hotmail.com

รายละเอียด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ว่า -ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาลหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ขอเรียนถาม 1.ถ้าเรียนป.โทวิศวกรรมพลังงานเป็นสาขาวิชาที่ กจ กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้หรือไม่ 2.การปรับลดระยะเวลาทำได้ครั้งเดียวในขณะที่ดำรงตำแหน่งขณะนั้นใช่หรือไม่ 3.ถ้าเปลี่ยนสายงานสามารถใช้วุฒิป.โทมาปรับลดระยะเวลาได้อีกหรือไม่

คำตอบ

1.ต้องหารือเป็นรายกรณี 2.ระดับเจ้าหน้าที่ทำได้ตลอด หากคุณสมบัติอื่นครบ 3.ได้ครับ

เมื่อ : 08/05/2555 18:22:38 โดย : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ : คำตอบนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้ตอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ถามมา ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่ต่อ หรือนำไปหาประโยชน์ใดๆ