Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

สายตรงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

คำถาม ซื้อเครื่องปรับอากาศนอกบัญชีครุภัณฑ์

เมื่อ : 03/05/2555 17:41:36 โดย : การเงินฯ e-mail : -

รายละเอียด

อบต.ตั้งงบประมาณสำหรับซื้อเครื่องปรับอากาศในสำนักงานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากราคาเครื่องปรับอากาศในท้องตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ จะดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลว 22 มิ.ย.52 (ข้อ 2)โดยขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายอำนาจสภาได้หรือไม่ หรือต้องเป็นระบุในคำชี้แจงตอนตั้งข้อบัญญัติฯ ครั้งแรก

คำตอบ

เปลี่ยนแปลงอะไร หากเปลี่ยนเฉพาะราคา โดยใช้สเป็คเดิม เปลี่ยนไม่ได้ ต้องเป็นตามบัญชีราคามาตรฐาน แต่ถ้าจะเปลี่ยนคำชี้แจงต้องแก้สะเป็คก่อนจึงจะเปลี่ยนราคาได้ ครับ

เมื่อ : 04/05/2555 11:37:51 โดย : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ : คำตอบนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้ตอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ถามมา ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่ต่อ หรือนำไปหาประโยชน์ใดๆ